Для авторів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТЕЙ:
до наукового журналу «МЕНЕДЖМЕНТ»

Редакційна колегія журналу «Менеджмент» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Менеджмент», і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

 

Для публікації автори подають в редакцію журналу:

  1. Рукопис статті з анотаціями українською та розширеною англійською мовами (роздрукований з електронного варіанта статті (файлу), підписаний авторами, в 2 (двох) примірниках). Один примірник передається для редакторської роботи та рецензування.
  2. Електронний варіант статті українською мовою, який після рецензування повертається автору на переклад, який має бути офіційно засвідчений бюро перекладів. Файл статті повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Наприклад: Stat.:Karpenko_Stat
  3. Електронний файл та роздрукований варіант інформації про автора (-ів) подається англійською мовою. Фото авторів обов’язкове, розмір фотографії 3х4, формат файлу jpg. Файл інформації повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Inform_engl. Наприклад: Karpenko_ Inform_engl.

 

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ДАНИХ:

 

Англійською мовою Українською мовою
Прізвище Ім’я По-батькові
посада кафедра назва вищого навчального закладу, місто, вчене звання, вчена ступінь
ID (у системі наукової ідентифікації)
ORCID (http://orcid.org/)
ResearcherID (http://www.researcherid.com)
(Домашня адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира
(телефон – краще мобільний); (E-mail)
Наукові інтереси
Фото авторів

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 

–          прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів) – повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса (дуже бажано особиста, а не кафедральна), робочій, домашній та мобільний номери телефонів, основні наукові інтереси;

—           анотація двома мовами (укр., англ.); ключові слова (словосполучення) – теж двома мовами, 5-8 позицій (не з назви);

Структура розширеної анотації англійською мовою (до 250 слів), що складаються з наступних розділів:

Вступ і мета дослідження: слід чітко описати логічне обґрунтування для проведення дослідження, виходячи з попередніх робіт по відношенню до досліджуваної. Цей розділ повинен закінчуватися твердженням конкретного питання, що вирішується або висунутою гіпотезою.

Далі слід вказати мету дослідження.

Методи дослідження: слід перерахувати використовувані методи, не вдаючись у великі методичні подробиці і позначити найбільш важливі результати.

Результати: слід перерахувати основні результати без вступу. У дужках слід додавати тільки основні статистичні дані. Не потрібно приводити висновки.

Висновки: необхідно надати ключові висновки якомога чіткіше. Можна включати короткий, більш загальне тлумачення результатів та / або конкретні рекомендації для подальших досліджень.

 

Структура тексту статті: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх публікацій по проблемі; невирішені частини дослідження, мета дослідження, виклад основних результатів та їх обґрунтування; висновки та перспективи подальших досліджень;

—      всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

—      всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

—      всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

—      посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;

—      посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби;

—      якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;

—      вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Адама Сміта – то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта;

—      інтервал – 1,15; шрифт – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку. Лише Microsoft Word, doc, docx. Шрифт – Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосування засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation тощо). При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим;

—      у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору;

—      таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;

—      всі рисунки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;

список джерел – не менше 10 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ 3017: 2015. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні дужки.

Окремо подається References списку літератури оформленого за вимогами:

 

транслітерація с укр — http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

транслітерація с рус — http://www.fotosav.ru/services/transliteration.aspx

 

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

 

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ !

 

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора (-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.