Для авторів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТЕЙ

в журнал «МЕНЕДЖМЕНТ»

Редакційна колегія журналу «Менеджмент» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Представлені статті розглядаються редакційною колегією журналу «Менеджмент», проходять подвійне сліпе рецензування, після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

ПРАВИЛА НАДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

Для публікації автори подають до редакції журналу: рукопис статті з анотаціями українською та англійською (польською) мовами. Основний текст статті виконується англійською (польською) мовою.

Структура статті: Назва; Анотація; Ключові слова; Вступ; Матеріали та методи; Результати та обговорення; Висновки; Подяки та посилання.

Титульна сторінка

Титульний лист повинен включати:

— Ім’я (імена) автора (ів)

— Коротку і інформативну назву

— Місце роботи (а) і адреса (а) автора (ів)

— Адреса електронної пошти, телефон та ORCID кожного автора

Назва статті

Назва довжиною до 17 слів не повинна містити назви населених пунктів, країн або міст дослідження, а також скорочень. Уникайте складних і технічних виразів і не використовуйте розпливчасті вирази. Подається англійською (польською) та українською мовами.

Анотація

Резюме від 200 до 300 слів, має структуру: постановка проблеми, мета дослідження, основна гіпотеза, використані методи, результати, висновки. Анотація не повинна містити скорочень або посилань. Подається англійською (польською) та українською мовами

Ключові слова: Вкажіть від 5 до 7 ключових слів, які можна використовувати для індексування. Ключові слова не повинні повторювати слова з назви статті або містити скорочення і повинні бути написані в алфавітному порядку через крапку з комою. Абревіатуру слід визначати при першій згадці і послідовно використовувати в подальшому в тексті. Подається англійською (польською) та українською мовами.

Вступ

У вступі повинна бути вказана мета дослідження і чітко позначений пробіл у знаннях, який буде заповнений при дослідженні огляду літератури. Дата і місце проведення дослідження, що проводилося протягом усього дослідження, повинні бути вказані в кінці цього розділу.

Матеріали та методи

Розділ «Матеріали і методи» повинен містити достатньо інформації, щоб можна було повторити експериментальну роботу. Він повинен включати чіткі описи і пояснення процедур вибірки, дизайну експерименту, основних характеристик вибірки і описової статистики, перевірених гіпотез, точних посилань на літературу, використані методи, кількість даних, які використовуються в статистичних тестах.

Результати та обговорення

Розділ «Результати» повинен описувати результат дослідження. Дані повинні бути представлені якомога лаконічніше — при необхідності в формі таблиць або рисунків, слід уникати дуже великих таблиць. Обговорення повинно бути інтерпретацією результатів і їх значення з посиланням на роботи інших авторів.

Текст

Інтервал — 1,15; шрифт — 12 пт. Поля — по 2 см з кожного боку. Тільки Microsoft Word, doc, docx. Шрифт — Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти повинні бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation і т.д.)

Таблиці

Не оформляйте таблиці і графіки у вигляді фотографій. Таблиці повинні бути розміщені всередині тексту. Таблиці повинні бути розміщені в тексті, повинні мати чітку і раціональну структуру з послідовним порядком номерів. Всі таблиці повинні бути пронумеровані (1, 2, 3 і т. д.). Для кожної таблиці необхідно надати заголовок (підзаголовок) таблиці, яка пояснювала б компоненти таблиці. Вкажіть будь-які раніше опубліковані матеріали, вказавши першоджерело у вигляді посилання в кінці заголовка таблиці. Виноски до таблиць повинні бути позначені верхнім індексом малими літерами (або зірочками для значень значущості та інших статистичних даних) і поміщені під основною частиною таблиці.

Цифри

Рисунки / ілюстрації повинні бути виконані в художньому оформленні високої якості, в межах 200-300 dpi і надані окремо в форматі Excel. Переконайтеся, що цифри чіткі і мають розмір, що дозволяє розбірливо відтворити їх в журналі. Рисунки слід розміщувати всередині тексту. До рисунків слід зробити наступні примітки:

— Кожен рисунок повинен мати короткий підпис, точно описує, що зображено на рисунку. Включайте підпис в текстовий файл статті, а не в файл рисунка.

— Підписи до рисунків починаються з терміну Fig. Рисунки повинні бути з підписами нижче в обмеженій кількості.

— В кінці підпису знаки не ставляться.

— Внизу рисунку необхідно зробити посилання на раніше опубліковані матеріали, вказавши першоджерело у вигляді посилання в кінці підпису до рисунку.

Висновки

У цьому розділі слід виділити основні важливі відкриття і вказати, в чому полягає додана вартість основного відкриття, без посилань на літературу.

Внесок авторів

Вкажіть внесок кожного учасника виконання статті. Напишіть ініціали та прізвище авторів, а також їх роль в написанні статті.

Подяки

Подяки людей, гранти, фонди і т. д. повинні бути поміщені в окремий розділ перед списком літератури. У цьому розділі необхідно вказати фінансову підтримку дослідження, якщо така існує. При цьому повинен бути включений номер гранту фінансової підтримки.

Конфлікт інтересів

Заява про конфлікт інтересів виглядає наступним чином: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів щодо публікації цієї статті».

Скорочення

Список всіх скорочень, які використовуються в тексті статті. Вони повинні бути визначені в тексті при першому використанні (уникайте додавання скорочень в анотацію статті). Список скорочень повинен бути наданий в алфавітному порядку. Якщо стаття не містить скорочень, необхідно сказати в цьому розділі «Не застосовується».

Посилання

Всі номери зі списку літератури повинні бути процитовані по всьому тексту статті, а також в розділі «Посилання», оформленому відповідно до стилю посилань журналу Менеджмент. Посилання слід перераховувати спочатку в алфавітному порядку, а потім в хронологічному порядку. Кількість посилань з одного журналу не повинно перевищувати 3-5 цитувань, що є середнім допустимою кількістю. Рекомендується, щоб кількість посилань переважно було не менше 25-30. Авторам також настійно рекомендується посилатися на публікації не раніш, чим за останні 10 років. Обсяг, номер і сторінки всіх посилань повинні бути вказані в форматі журналу Менеджмент.

Цитування та перерахування веб-посилань

Як мінімум, повинен бути зазначений повний URL. Також повинна бути надана будь-яка додаткова інформація, якщо вона відома (імена авторів, дати, посилання на вихідну публікацію і т. д.). Переконайтеся, що всі посилання, цитовані в тексті, також присутні в списку літератури.

Всі цитати в тексті повинні бути представлені в наступному вигляді:

  1. Один автор: ім’я автора (без ініціалів, якщо немає двозначності) і рік публікації;
  2. Два автора: імена обох авторів і рік публікації;
  3. Три або більше авторів: ім’я першого автора, за яким слід «і ін.» і рік публікації. Посилання можуть бути зроблені прямо (або в дужках). Групи посилань слід перераховувати спочатку в алфавітному порядку, а потім в хронологічному порядку. Приклади: «як показано (Jones, 2015). (Kramer et al., 2000) недавно показали … »

Список літератури

Список літератури слід спочатку розташувати в алфавітному порядку, а потім при необхідності впорядкувати в хронологічному порядку. Кілька посилань від одного і того ж автора (ів) в один і той же рік повинні позначатися буквами «a», «b», «c» і т. д., розміщеними після року публікації.

Джерел повинно бути не менше 20–25 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ 3017: 2015.

Окремо подається References списку літератури оформленого за вимогами:

транслітерація с укр — http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

транслітерація с рус — http://www.fotosav.ru/services/transliteration.aspx

Приклади оформлення списку References:

Журнальна стаття

Nouri, J., Lorestani, B., Seif, F. (2011 Phytoremediation potential of native plants grown in the vicinity of Ahangaran lead-zinc mine. Environmental Earth Sciences, 62 (3): 639–644. DOI: 10.1007/s12665-010-0553-z. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-010-0553-z.

Книга

Davis, M. (2005). Introduction to Environmental Engineering. 3rd. ed. McGraw Hill Inc.

Глава книги

Mettam, G.R, Adams, L.B. (2019). How to prepare an electronic version of your article? In: Jones, B.S., Smith, R.Z. (eds.). Introduction to the electronic age. E-Publishing Inc., New York.

Доповідь конференції

Brown, J. (2005). Evaluation Studies of Transparent Governance. In: UNDESA. 6th. Global Forum on Government Renewal: Towards Cooperative and Transparent Governance. Seoul, Republic of Korea, 24–27 May. United Nations: New York.

Дисертація

Trent, J.W. (2015). Experimental acute renal failure. Candidate of Sciences. Dissertation, University of California. University of California, USA.

Інтернет-документ

Cartwright, J. (2007). Big stars also have the weather. IOP Publishing Physics Web. Retrieved from: http://physicsworld.com/cws/article/news/2007/jun/26/big-stars-have-weather-too.

Зверніть увагу, що посилання на електронні сайти повинні використовуватися тільки в тому випадку, якщо є очікування, що сайт буде підтримуватися.

Авторство

Порядок авторства повинен бути спільним рішенням співавторів. Визнання авторства має ґрунтуватися на істотному внеску в концепцію і дизайн, виконання або аналіз і інтерпретацію даних. Всі автори повинні брати участь в написанні статті або її критичному перегляді на предмет важливого інтелектуального змісту, повинні прочитати і затвердити остаточну версію рукопису і схвалити її відправку в цей журнал.

Попередження плагіату і порушення етики публікації

Всі статті, що знаходяться на розгляді або опубліковані в журналі Менеджмент, підлягають перевірці з використанням програмного забезпечення для запобігання плагіату. Плагіат – серйозне порушення публікаційній етики. Інші порушення включають дублюючу публікацію, фабрикацію і фальсифікацію даних, а також неправомірне визначення вкладу учасника. Таким чином, плагіат, шахрайські або свідомо неточні твердження є неетичною поведінкою, неприпустимі, а відправка одній і тій же рукописи в більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо. Стаття буде перевірена на предмет виявлення плагіату. Загальна схожість (індекс подібності) не повинна перевищувати граничне значення 10%. В іншому випадку стаття буде відхилена редакцією.

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ !

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора (-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ДАНИХ:

  Англійською мовою Українською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові    
Науковий ступінь    
Учене звання    
Посада    
Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)    
ID (у системі наукової ідентифікації)    
ORCID (http://orcid.org/)    
ResearcherID (http://www.researcherid.com)    
Адреса надсилання видання    
Телефон    
Електронна адреса    
Фото автора